This site uses cookies

Cookies are small text files that contain information stored in your device's web browser while browsing a website and can be removed at any time. We use cookies to improve the website & its structure, to link to pages, to deliver ads online and to analyze how visitors use this website & how they are browsing.n

For detailed information read our Cookie and Privacy statement


Strictly Necessary Cookies

These cookies do not store personally identifiable information, they are technically necessary for the proper operation of the site, allowing you to browse, access secure areas etc. They can only be disabled by changing your browser preferences.


Terms and Conditions of Use

“THRACE PLASTICS” (по-нататък наричана “Компанията”) е създала настоящия уеб сайт (по-нататък наричан “Уеб сайтът”), за да предложи информация, свързана с Компанията и нейните продукти, както и с други компании, които са партньори и/или свързани с Компанията (по-нататък наричани “Групата от компании” или “Групата”). Потребителите, които имат достъп до всички материали и данни, достъпни от Компанията през уеб сайта, трябва да прочетат внимателно следните Условия и Правила за Ползване, преди да посетят по какъвто и да е начин страниците, данните и информацията на Уеб сайта, и в случай на несъгласие с тях не би трябвало да продължат ползването му. В противен случай се приема, че те са съгласни с тези правила и условия, и че директно и без възражения се съгласяват да използват този материал. Следните условия за ползване са приложими за цялото съдържание и за общото съдържание на страниците на уеб сайта. Компанията може по всяко време и без предварително уведомление да промени Правилата и Условията за Ползване, а от потребителите/посетителите се изисква да проверяват за настъпили промени. Ако те все още желаят да продължат ползването на сайта, се приема, че те са приели изменените правила и условия. В противен случай, те би трябвало да въздържат от ползването/посещаването на Уеб сайта.

1. Права върху Интелектуална и Промишлена Собственост

 • Авторските права върху съдържанието на Уеб сайта, както и за общия вид на Уеб сайта, представляват запазена марка на Компанията, освен ако не е посочено друго, и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото, европейското и международното законодателство.
 • Компанията си запазва пълните и абсолютни авторки права, които включват освен другите абсолютни права и правото на изключително ползване и експлоатация на Уеб сайта, по силата на Закон 2121/1993 за защита на интелектуалната собственост, от момента на нейното създаване, както и на всяко друго приложение или проект, който може да се счита за пряко или непряко свързан с Уеб сайта. Следователно, цялото съдържание на Уеб сайта е защитено от авторски права, които принадлежат на Компанията.
 • По-конкретно, цялото съдържание на Уеб сайта, включително, но без да се ограничава до текстовете, новините, графиките, снимките, видео записите, диаграмите, илюстрациите, предоставените услуги и всякакви видове файлове подлежат на авторско право и са подвластни на националните и международни разпоредби на Закона за Авторското Право, освен изрично определените права на трети страни. Следователно, всякакъв вид репродукция, пре-публикация, копиране, съхранение, продажба, предаване, разпространение, издаване, изпълнение, зареждане (даунлоуд), превод или изменение по какъвто и да е начин, частично или цялостно, са строго забранени без изричното писмено съгласие на Компанията.
 • Логата и търговските марки на Компанията не могат да бъдат използвани или репродуцирани без предварителното писмено съгласие на Компанията. Същото се отнася, респективно, за всички лога и търговски марки на компаниите партньори и/или свързани с Компанията.

2. Задължения на Посетителя/Потребителя

 • Цялата информация дадена на Компанията от потребителите на този Уеб сайт (включително, но без да се ограничава до лични данни, ноу-хау, въпроси, техники, коментари, идеи, резюмета или други свързани данни) не се счита за поверителна. Компанията може да разкрие, копира и използва цялата или части от информацията за всички цели без ограничение.
 • Качеството на потребител на този Уеб сайт е лично за индивида и не може да бъде споделяно с друг индивид. Ако на потребителят се предостави потребителско име и/или код за достъп, той се съгласява да ги съхранява със съответните мерки за сигурност, и се съгласява да (i) уведомява Компанията директно и незабавно при засичане на неразрешено разкриване или употреба на неговото потребителско име и/или код за достъп и (ii) носи отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да бъдат причинени от тази неразрешена употреба или разкриване.
 • Потребителят носи отговорност за осигуряването на оборудването, необходимо за достъп до уеб сайта, и за всички приложими разходи към трети страни (напр. телефонни сметки или заплащане за достъп до Интернет).

3. Ограничена Отговорност

Компанията няма да носи отговорност при никакви обстоятелства, включително небрежност, за каквито и да е преки или последствени щети за посетителя/потребителя, причинени от достъпа до, употребата на, работата на или връзката с Уеб сайта. Информацията и услугите се предоставят "както са си" без каквато и да е пряка или косвена гаранция, като Компанията директно отрича всички такива (гаранции), дори и тези свързани с продаваемостта и целесъобразността. Компанията не гарантира по какъвто и да е начин непрекъснатата и безпроблемна доставка на съдържанието на Уеб сайта, нито и липсата на "вируси", независимо дали те са се били привнесени от този уеб сайт или друг сайт или сървър, чрез които се получава съдържанието на Уеб сайта. Следователно, посетителят/потребителят приема, че той/тя единствен(а) носи отговорност за правилната и законна употреба на Уеб сайта, като трябва, следователно, да предприеме всички необходими проверки.

4. Без гаранция

Компанията вярва, че информацията и данните предоставени на Уеб сайта са точни към момента на тяхното публикуване. Всякаква информация предоставена чрез Уеб сайта не представлява част от какъвто и да е договор. Компанията си запазва правото да променя спецификациите или друга информация във връзка с продуктите представени на Уеб сайта. Компанията не носи никаква отговорност за информация, предоставена от трети страни. Не се дават гаранции, изрични или вменени, по отношение на приложността на даден продукт за конкретна употреба, тъй като условията на обектите и изискванията на клиентите са различни. Не се дава гаранция или имунитет срещу нарушаване на патенти или други права върху интелектуална собственост.

5. Специфична изключителност

Нищо от предоставено на потребителите/посетителите през Уеб сайта не представлява по какъвто и да е начин, пряко или непряко, поощрение, съвет или подбуда да се извърши каквото и да е действие или да се осъществи каквато и да е транзакция, а потребителите/посетителите по собствена преценка оценяват предоставеното и действат по своя собствена воля, като се изключва всякаква отговорност на Компанията.

6. Свързани Уеб Сайтове - Съдържание от Трети Страни

Някои от "връзките" на уеб страницата на Компанията към други уеб сайтове (чрез връзки, хипервръзки или рекламни банери), които не са под контрола на Компанията, може да доведат до напускане на Уеб сайта на Компанията. Компанията не е инспектирала тези уеб сайтове, не е одобрила изрично тяхното съдържание и услуги, и не носи никаква отговорност, на която потребител може да се позове във връзка с достъп до тези уеб сайтове, нито гарантира тяхната достъпност.

 • Проблемите, които могат да възникнат при посещение/ползване на уеб сайтовете, към които Компанията насочва, са отговорност на съответните уеб сайтове, към които трябва да се обърнат потребителите. Позоваването на други Уеб сайтове се прави за удобство на потребителите на Компанията и по никакъв начин не поражда задължения за когото и да било.
 • Част от съдържанието на Уеб сайта може да бъде собственост на трети страни (напр. статии, данни или резюмета), които носят пълната отговорност за сигурността, законността или надеждността на съдържанието на техните уеб сайтове и услуги, които не са отговорност на Компанията. Компанията не можа да гарантира, че потребителите на този Уеб сайт имат право да ползват съдържанието притежавано от трети страни, което е достъпно на този Уеб сайт. Потребителите трябва да получат разрешение от третата страна преди да използват или съхраняват това съдържание. Съдържанието, защитено с авторки права, не може да бъде променяно, както и всяко съобщение, свързано с автора или авторското право, появяващо се в него, без предварително да се получи необходимото съгласие.

7. Лични Данни - Събиране и Употреба

 • В случаите, в които се изисква регистрация, за да бъде получен достъп до конкретно съдържание в Уеб сайта, се попълва регистрационен формуляр онлайн (например за получаване на бюлетини с новини по електронна поща), който включва лична информация като име, адрес, имейл, държава и друга информация, която се дава доброволно като част от процедурата на регистрация. Потребителите могат да поискат промяна на тази информация за контакти по всяко време чрез имейл.
 • Компанията управлява информация, която позволява идентификацията на лица и данни свързани с горното и, както повелява законът, полага разумни усилия, за да се увери, че тази политика се спазва от нейните служители и външни сътрудници, които могат да имат достъп до лични данни.
 • Компанията събира лични данни там, където се изисква регистрация, за да осигури достъп до специфично съдържание на Уеб сайта, или когато той/тя, потребителят, посети нейния Уеб сайт. Тези данни може евентуално да включват името, домашния или работен адрес, имейл адреса, вида заетост и други данни свързани с физическо или юридическо лице.
 • Тези данни никога не се разкриват пред трети страни (освен на съответните органи в случаите, предвидени от закона) и техният личен характер се запазва. Компанията изрично декларира, че не продава, притежава или дава достъп на трети страни до такива данни. Достъпът до данни от такъв характер се позволява изключително и само на служителите на Компанията, чиято трудова характеристика изрично изисква да имат такъв достъп. Компанията постоянно полага всички разумни усилия да се увери, че ползването на тези данни от служителите се извършва с абсолютна поверителност, професионално старание и според разпоредбите на закона. Уеб сайтът на Компанията поддържа записи от тези данни изключително във връзка с комуникацията, статистиката и подобрението на предлаганите услуги.
 • Освен това, в случаите на "връзки" към други уеб сайтове, Уеб сайтът на Компанията не носи отговорност за условията на управление и защитата на личните данни, която тези уеб сайтове прилагат.
 • Във всеки случай, потребителят/посетителят на Уеб сайта на Компанията има възможността, след свързване със съответния отдел, да потвърди съществуването на неговия личен запис и да поиска неговото изтриване, корекция или изменение.
 • Управлението и защитата на личните данни на посетителя/потребителя на Уеб сайта на Компанията се управлява според условията на настоящото Споразумение и съответните разпоредби на гръцките и европейските закони.

8. За контакти с Компанията

Информация може да се разпространява към потребителите чрез електронна или обикновена поща по отношение на продукти и услуги на Компанията и нейните бизнес партньори (напр. информация за последни новини). Ако потребителят не желае да получава подобна информация, той/тя може да избере да не я получава чрез изпращане на имейл на адрес info@thraceplastics.gr

9. Непълнолетни Лица

Този Уеб сайт е предвиден за пълнолетна аудитория (каквато например са инвеститорите и други лица търсещи информация за Компанията или другите компании в Групата). Компанията не събира и няма намерение да събира каквато и да е информация от и свързана с непълнолетни лица.

10. Управляващ Закон и Други Условия

 • Ако който и да е член от горните Правила и Условия се счете за неприложим, това няма да окаже ефект върху валидността и приложимостта на останалите членове.
 • Настоящото Споразумение е подвластно на разпоредбите на гръцките закони, директивите и наредбите на европейските закони и приложимите разпоредби на международното право, като се тълкува според принципите на добросъвестност, бизнес етика, и според икономическата и социална цел на правото. Ако за някое условие се счете, че нарушава закона и следователно е невалидно, то автоматично престава да бъде в сила, което не се отразява на валидността на другите условия. Нито едно изменение на условията на това Споразумение няма да бъде взето под внимание или да бъде част от Споразумението, освен ако не бъде изразено писмено и включено в него.
 • Всички спорове възникнали от или във връзка с това Споразумение ще бъдат разрешавани от съдилищата в Атина.