Здравословни и безопасни условия на труд

Всички компании от Thrace Group спазват стриктна политика за здравословни и безопасни условия на труд, която цели да:

 • Защити здравето, безопасността и благосъстоянието на всички служители, изпълнители, посетители и членове на широката общественост, които могат да бъдат засегнати от дейността на компанията.
 • Избегне всички възможни щети върху имуществото.
 • Подобри културата на здраве и безопасност в цялата група.
При изпълнението на тази политика, всички компании от Thrace Group ще:
 • Осигурява и поддържа работна среда, включително комунално-битовите съоръжения и организация, която да е, доколкото е практически изпълнимо, безопасна и без рискове за здравето.
 • Се съобразява с всички приложими  правителствени разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, както и, където е уместно, да установят фирмени стандарти, процедури и насоки.
 • Се увери, доколкото е разумно и приложимо, че инсталациите, машините, оборудването и приборите, намиращи се понастоящем на територията на обектите на компанията са безопасни и не представляват риск за здравето, безопасността и благосъстоянието по време на работа на целия персонал.
 • Осигурява информация, инструктажи, обучения и надзор при използването на тези инсталации, машини и оборудване, доколкото това се сметне за необходимо от компанията.
 • Поддържа процедури, които гарантират, че употребата, манипулацията, съхранението и транспорта на предмети и вещества е, доколкото е разумно и приложимо, безопасно и без риск за здравето, безопасността и благоденствието на персонала.
 • Консултира трудещите се чрез комитети за здравословни и безопасни условия на труд и по други начини, във връзка с въпросите по здравето, безопасността и благоденствието.
 • Идентифицира всички заплахи и ще оценява рисковете, които могат да засегнат персонала, особено по-младите служители, с оглед на намаляването им до приемливи нива.
 • Подобрява постоянно процеса на работа чрез новаторски технологии, обучение и добри управленски практики.
 • Поощрява добрите здравни практики сред служителите.
 • Насърчава позитивна култура, основана върху принципа, че всички инциденти могат да бъдат предотвратени, а за непредвидени ситуации да осигурява програми за спешно реагиране, чрез които да се минимизира вредата върху хората и активите.
 • Преразглежда и обновява редовно политиката за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Се увери, че всички служители и изпълнители имат достъп до екземпляр от политиката за здравословни и безопасни условия на труд.

Всички компании от Thrace Group носят отговорност за създаването на среда, в която ръководството, служителите и изпълнителите работят съвместно за прилагането на тази политика.

Тази политика се преразглежда всяка година, за да се оцени ефективността ѝ, както и за да се гарантира, че тя отговаря на измененията в законодателството или корпоративните изисквания. При необходимост се извършват и междинни преразглеждания.