This site uses cookies

Cookies are small text files that contain information stored in your device's web browser while browsing a website and can be removed at any time. We use cookies to improve the website & its structure, to link to pages, to deliver ads online and to analyze how visitors use this website & how they are browsing.n

For detailed information read our Cookie and Privacy statement


Strictly Necessary Cookies

These cookies do not store personally identifiable information, they are technically necessary for the proper operation of the site, allowing you to browse, access secure areas etc. They can only be disabled by changing your browser preferences.


Здравословни и безопасни условия на труд

Всички компании от Thrace Group спазват стриктна политика за здравословни и безопасни условия на труд, която цели да:

 • Защити здравето, безопасността и благосъстоянието на всички служители, изпълнители, посетители и членове на широката общественост, които могат да бъдат засегнати от дейността на компанията.
 • Избегне всички възможни щети върху имуществото.
 • Подобри културата на здраве и безопасност в цялата група.
При изпълнението на тази политика, всички компании от Thrace Group ще:
 • Осигурява и поддържа работна среда, включително комунално-битовите съоръжения и организация, която да е, доколкото е практически изпълнимо, безопасна и без рискове за здравето.
 • Се съобразява с всички приложими  правителствени разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, както и, където е уместно, да установят фирмени стандарти, процедури и насоки.
 • Се увери, доколкото е разумно и приложимо, че инсталациите, машините, оборудването и приборите, намиращи се понастоящем на територията на обектите на компанията са безопасни и не представляват риск за здравето, безопасността и благосъстоянието по време на работа на целия персонал.
 • Осигурява информация, инструктажи, обучения и надзор при използването на тези инсталации, машини и оборудване, доколкото това се сметне за необходимо от компанията.
 • Поддържа процедури, които гарантират, че употребата, манипулацията, съхранението и транспорта на предмети и вещества е, доколкото е разумно и приложимо, безопасно и без риск за здравето, безопасността и благоденствието на персонала.
 • Консултира трудещите се чрез комитети за здравословни и безопасни условия на труд и по други начини, във връзка с въпросите по здравето, безопасността и благоденствието.
 • Идентифицира всички заплахи и ще оценява рисковете, които могат да засегнат персонала, особено по-младите служители, с оглед на намаляването им до приемливи нива.
 • Подобрява постоянно процеса на работа чрез новаторски технологии, обучение и добри управленски практики.
 • Поощрява добрите здравни практики сред служителите.
 • Насърчава позитивна култура, основана върху принципа, че всички инциденти могат да бъдат предотвратени, а за непредвидени ситуации да осигурява програми за спешно реагиране, чрез които да се минимизира вредата върху хората и активите.
 • Преразглежда и обновява редовно политиката за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Се увери, че всички служители и изпълнители имат достъп до екземпляр от политиката за здравословни и безопасни условия на труд.

Всички компании от Thrace Group носят отговорност за създаването на среда, в която ръководството, служителите и изпълнителите работят съвместно за прилагането на тази политика.

Тази политика се преразглежда всяка година, за да се оцени ефективността ѝ, както и за да се гарантира, че тя отговаря на измененията в законодателството или корпоративните изисквания. При необходимост се извършват и междинни преразглеждания.