Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ιδιωτικότητας της Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (εφεξής ο όμιλος και/η Πλαστικά Θράκης) θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα της την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε με την Πλαστικά Θράκης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισκέπτες της ιστοσελίδας της, πρώην ή ενεργοί πελάτες, χρήστες των υπηρεσιών της, εργαζόμενοι, προμηθευτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Αυτή η πολιτική ιδιωτικότητας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Πλαστικά Θράκης και οι εταιρείες του ομίλου συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον νόμο 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα Πλαστικά Θράκης και οι εταιρείες του ομίλου αναγνωρίζουν ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για εσάς και δεσμεύεται στο πλαίσιο αυτό να λάβει ενέργειες για την εν λόγω προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σας ζητηθούν πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για να λάβετε τις υπηρεσίες των Πλαστικών Θράκης. Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά και κατά περίπτωση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αρ. τηλεφώνου, στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας, μέθοδο πληρωμής που μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία πιστωτικής κάρτας,  ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με την συναλλαγή.

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σχεδόν κατά κανόνα για την εκτέλεση μιας συναλλαγής κυρίως υπό την ιδιότητα σας ως πελάτη η/και ως προμηθευτή μας η/και ως επισκέπτη της ιστοσελίδας των Πλαστικών Θράκης.

Τα Πλαστικά Θράκης διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, φορολογική και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα διαγράφει.

 

Ποιοι είμαστε

Ο Όμιλος «Πλαστικά Θράκης» αποτελεί έναν ηγετικό όμιλο επιχειρήσεων που ειδικεύεται στην παραγωγή και τη διάθεση Τεχνικών Υφασμάτων & Λύσεων Συσκευασίας. Ο Όμιλος έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και έχει τα κεντρικά του γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μαρίνου Αντύπα 20, 17455  Άλιμος, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 98 75000

www.thracegroup.com, [email protected]

 

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Γενικά για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, ούτε παρέχει υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας σε άτομα κάτω των 15 ετών. Ενδεχόμενα να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών με βάση την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Πλαστικά Θράκης, στις περιπτώσεις αυτές πάντοτε λαμβάνουμε την ρητή συναίνεση των γονέων τους εγγράφως.

 

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Τα Πλαστικά Θράκης θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας για τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας:

Α. Για την υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης που υφίσταται μεταξύ των δύο μερών και την εξυπηρέτηση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων.  

B. Γιατί είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση όπως να εκπληρώσουν τις φορολογικές και λογιστικές τους υποχρεώσεις.

Γ.  Για να εξυπηρετήσουν τα έννομα επιχειρηματικά συμφέροντά του ομίλου, καθώς και τα έννομα συμφέροντα τρίτων. Έννομο συμφέρον είναι όταν υπάρχει ένας επιχειρηματικός ή εμπορικός λόγος για να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας. Ακόμη όμως και τότε η χρήση αυτή είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη σας δικαιώματα, παραδείγματος χάριν:

 •  Για να σας παρέχουν τα Πλαστικά Θράκης αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη,

 • Για την λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (CCTV) με σκοπό την προστασία των ατόμων και της περιουσίας των Πλαστικών Θράκης,

 • Για να απαντήσουν τα Πλαστικά Θράκης σε αιτήματά σας,

 • Για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ευχρηστία του ιστοτόπου των Πλαστικών Θράκης,

 • Για να εκτελέσουν τα Πλαστικά Θράκης επιχειρηματικές συναλλαγές μαζί σας,

 • Για να σας ενημερώσουν τα Πλαστικά Θράκης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

 •  Για καταγραφή των παραπόνων σας.

 Δ. Διότι δώσατε στα Πλαστικά Θράκης τη συγκατάθεσή σας

Αν τα Πλαστικά Θράκης έχουν λάβει την έγκυρη συναίνεση σας, την οποία έχετε παράσχει ελεύθερα, τότε η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη συναίνεση αυτή. Την επεξεργασία βάσει συναίνεσης μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

 

Διαβίβαση σε τρίτους

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν σε διάφορα τμήματα και εταιρείες που ανήκουν στα Πλαστικά Θράκης. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου τα Πλαστικά Θράκης να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές συνάπτουν συμβάσεις με τα Πλαστικά Θράκης με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

Τα Πλαστικά Θράκης ενδέχεται να διαβιβάσουν δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή σε περίπτωση που υποχρεωθούν από τον νόμο προς αυτό ή διότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από τα Πλαστικά Θράκης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό τους δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Με βάση τα ανωτέρω οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι, παραδείγματος χάριν:

 • Εξωτερικοί σύμβουλοι
 • Εταιρείες συντήρησης συστημάτων
 • Εγκαταστάτες εξοπλισμού
 • Εξωτερικοί λογιστές
 • Εξειδικευμένοι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης ΙΤ
 • κλπ

 

Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες (Εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)

Ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας, σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου], στο πλαίσιο της συνεργασίας των Πλαστικών Θράκης με εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται, για την εκτέλεση μιας εμπορικής πράξης η άλλης συναλλαγής ή διότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας τα Πλαστικά Θράκης να προβούν σε αυτήν. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

 

Για πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας

Τα Πλαστικά Θράκης θα επεξεργαστούν και θα αποθηκεύσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών και όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

Τα Πλαστικά Θράκης θα διαγράψουν τα δεδομένα σας:

 •  Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
 • Μετά από αίτησή ή αντίρρησή σας στην επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να απαιτούν να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες.
 • Όταν δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσής με νομικές υποχρεώσεις.
 • Εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μετά από την απόσυρση της συναίνεσής, χωρίς να θίγεται τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και profiling

Κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους τα Πλαστικά Θράκης δεν χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μπορούν να επεξεργαστούν ορισμένες πτυχές των δεδομένων σας, προκειμένου να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας.

 

Χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς marketing

Τα Πλαστικά Θράκης μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουν για τα προϊόντα και για προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τα Πλαστικά Θράκης για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που παρέχονται και δεδομένα που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείται τις υπηρεσίες του ομίλου. Τα Πλαστικά Θράκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους σε εσάς μόνο, εάν έχουν τη συγκατάθεσή σας ή αν θεωρούν ότι έχουν έννομο συμφέρον να το πράξουν.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία προφίλ.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα Πλαστικά Θράκης διατηρούν για εσάς:

1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα  π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα Πλαστικά Θράκης διατηρούν για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργάζονται νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να επικοινωνήσετέ με την εταιρεία στο [email protected].

2.Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που τα Πλαστικά Θράκης διατηρούν για εσάς.

3.Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε τα Πλαστικά Θράκης να διαγράψουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουν να τα επεξεργάζονται.

4. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν τα Πλαστικά Θράκης βασίζονται σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, τα Πλαστικά Θράκης δεν θα επεξεργάζονται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

5.Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που τα Πλαστικά Θράκης προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε τα Πλαστικά Θράκης θα σταματήσουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

6.Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε τα Πλαστικά Θράκης να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούν μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

 • δεν είναι ακριβή,

 • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να διαγραφούν,

 • δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να διατηρηθούν για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,

 • έχετε ήδη ζητήσει τα Πλαστικά Θράκης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγους να χρησιμοποιούνται.

7.Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από τα Πλαστικά Θράκης σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

8.Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που δώσατε στα Πλαστικά Θράκης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στο [email protected].

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας πρέπει να απευθυνθείτε στα Πλαστικά Θράκης, ασκώντας τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ πιο πάνω δικαιώματα σας. Εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, ή κρίνετε ότι η ανταπόκριση των Πλαστικών Θράκης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΑΠΔΠΧ ( www.dpa.gr )

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Τα Πλαστικά Θράκης διαθέτουν εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένο για την εκτέλεση της επεξεργασίας προσωπικό, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους (privacy audits)

Όποιος συνεργάτης έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Τα Πλαστικά Θράκης μοιράζονται τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

 

Πολιτική Cookies

H ιστοσελίδα των Πλαστικών Θράκης χρησιμοποιεί "cookies". Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας, δείτε την πολιτική των Πλαστικών Θράκης για τα cookies.

 

Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τα Πλαστικά Θράκης στις 30/09/2022 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.