Υγιεινή και Ασφάλεια

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης ακολουθούν μια αυστηρή Πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας που στοχεύει στα παρακάτω:

 • Εξασφάλιση της Υγιεινής, της Ασφάλειας και της Πρόνοιας στον εργασιακό χώρο για όλους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες, τους επισκέπτες καθώς και τα άτομα από το ευρύ κοινό που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Αποφυγή κάθε πιθανής ζημίας στην περιουσία.
 • Βελτίωση της κουλτούρας του Ομίλου ως προς το θέμα της Υγιεινής & Ασφάλειας.

Κατά την εκτέλεση αυτής της Πολιτικής, όλες οι εταιρείες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης καλούνται να:

 • Προσφέρουν ένα εργασιακό περιβάλλον  (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών πρόνοιας) το οποίο είναι ασφαλές και δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων, στο βαθμό που είναι εφικτό.
 • Συμμορφώνονται με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία Υγιεινής & Ασφάλειας και, όπου αρμόζει, να  καθιερώνουν πρότυπα, διαδικασίες και οδηγίες για την εταιρεία.
 • Εξασφαλίζουν, στο βαθμό που είναι εφικτό, ότι το εργοστάσιο, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός ή οι συσκευές λειτουργούν με ασφάλεια στους χώρους της εταιρείας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την Υγεία, Ασφάλεια και Πρόνοια του προσωπικού στο σύνολό του.
 • Διαθέτουν πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη στα πλαίσια χρήσης τέτοιων εργοστασίων, μηχανημάτων και εξοπλισμών, όπου θεωρείται αναγκαίο κατά την κρίση της εταιρείας.
 • Εφαρμόζουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η χρήση, η διαχείριση, η αποθήκευση και η μεταφορά αντικειμένων και ουσιών, στο βαθμό που είναι εφικτό,  είναι ασφαλείς και δεν θέτουν σε κίνδυνο την Υγεία, Ασφάλεια και Πρόνοια του προσωπικού στο σύνολό του.
 • Συμβουλεύονται το εργατικό προσωπικό μέσω των επιτροπών Υγιεινής & Ασφάλειας σχετικά με τα θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Πρόνοιας.
 • Εντοπίζουν όλους τους κινδύνους και να εκτιμούν το ρίσκο που μπορεί να επηρεάσει το προσωπικό, και ιδιαίτερα τα νεότερα άτομα, με στόχο να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους σε έναν αποδεκτό βαθμό.
 • Βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις μέσα από καινοτόμα τεχνολογία, εκπαίδευση και τακτικές καλής διαχείρισης.
 • Ενθαρρύνουν πρακτικές από τη μεριά των υπαλλήλων που ευνοούν την υγεία. 
 • Προωθούν μία θετική εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα περιστατικά μπορούν να αποφευχθούν, ενώ σε περίπτωση που προκύψουν απρόοπτα, τότε υπάρχουν προγράμματα άμεσης δράσης που περιορίζουν τις βλάβες σε άτομα και περιουσιακά στοιχεία.
 • Αξιολογούν και να αναθεωρούν τακτικά την Πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας.
 • Βεβαιώνονται ότι όλοι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες έχουν πρόσβαση σε ένα αντίγραφο αυτής της Πολιτικής Υγιεινής & Ασφάλειας.

Είναι ευθύνη όλων των εταιρειών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διοίκηση, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες μπορούν συνδυαστικά να εφαρμόζουν αυτή την Πολιτική.

Η Πολιτική Υγιεινής & Ασφάλειας εξετάζεται σε ετήσια βάση έτσι ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της και να εξασφαλιστεί ότι αντικατοπτρίζει τις αλλαγές της νομοθεσίας ή των εταιρικών ζητουμένων. Προσωρινές αναθεωρήσεις έχουν επίσης ισχύ.