Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αναγνωρίζοντας το ρόλο μας στην κοινωνία, και συγκεκριμένα τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η λειτουργία μας στις άμεσα συνδεδεμένες γειτονιές, επιδιώκουμε τη βιωσιμότητα και δεσμευόμαστε μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Πολιτικής Προϊοντικής Ευθύνης και της Πολιτικής Κοινωνικής Δράσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον, όλες οι εταιρείες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης επιδιώκουν:

 • Μείωση των αποβλήτων και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νέας επεξεργασίας και ανακύκλωσης με στόχο τη βελτίωση της τεχνικής μας απόδοσης.
 • Αποδοτικότερη καύση και χρήση ορυκτών καυσίμων και διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ελάττωση της μόλυνσης και συγκεκριμένα του CO2.
 • Προσθήκη της διαδικασίας ανάκτησης νερού στις παραγωγικές πρακτικές.
 • Παρακολούθηση των εκπομπών ρύπων και των εκχύσεων υγρών αποβλήτων (χρησιμοποιώντας εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, αν χρειαστεί) στοχεύοντας στη σταδιακή μείωσή τους.
 • Διασφάλιση ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται, παράγονται, συσκευάζονται, μεταφέρονται, προωθούνται στην αγορά, χρησιμοποιούνται και πετιούνται με ασφάλεια χωρίς να προκαλούν βλάβες στην υγεία ή στο περιβάλλον.
 • Διάθεση κατάλληλης εκπαίδευσης στο εμπλεκόμενο προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Ενθάρρυνση των προμηθευτών ανά τον κόσμο να ενστερνιστούν την αποστολή μας περί βιωσιμότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα προϊόντα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης αποτυπώνουν το όραμά μας σε σχέση με την ποιότητα, η οποία διασφαλίζεται μέσα από μια σειρά διαδικασιών όπως: 

 • Μετάδοση σε όλο τον Όμιλο μιας κουλτούρας ποιότητας που εμπλέκει όλο το προσωπικό.
 • Εδραίωση και διατήρηση συνεργασιών με προμηθευτές και πελάτες για τη βελτιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Καθιέρωση και διατήρηση ενός έγγραφου Συστήματος Ποιοτικής Διαχείρισης που θα επιβεβαιώνει στους πελάτες ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέλαβαν διακρίνονται για την κατάλληλη χρήση τους και είναι σταθερής ποιότητας, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα πρότυπα ISO όπου αρμόζει.
 • Επένδυση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριοποίησης μας.
 • Χρήση τεχνικών στατιστικής για να παρακολουθούμε τις διαδικασίες μας και να εντοπίζουμε τις τάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με μια ενιαία Πολιτική Κοινωνικής Δράσης, όλες οι εταιρείες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης αναγνωρίζουν την ευθύνη τους προς την κοινωνία και δραστηριοποιούνται ώστε:  

 • Να αναδειχθούν ως οι πιο πολύτιμες επιχειρηματικές οντότητες για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούναι και ζουν, φροντίζοντας να διατηρούν την εμπιστοσύνη που έχουν χτίσει μετά από τόσα χρόνια συνύπαρξης.
 • Να παραμένουν ευαισθητοποιημένες ως προς τις τοπικές ανάγκες και να ενισχύουν την ποιότητα ζωής μέσω της χρηματοδότησης κοινοτικών προγραμμάτων και ιδρυμάτων.
 • Να έχουν πρόσβαση σε τοπικούς ΜΚΟ, ενισχύοντας τους στόχους τους μέσω συνεισφορών.
 • Να συνεργάζονται με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη της γνώσης.
 • Να γνωστοποιούν ουσιαστικά κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές πρακτικές του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (PDF 282KB)