This site uses cookies

Cookies are small text files that contain information stored in your device's web browser while browsing a website and can be removed at any time. We use cookies to improve the website & its structure, to link to pages, to deliver ads online and to analyze how visitors use this website & how they are browsing.n

For detailed information read our Cookie and Privacy statement


Strictly Necessary Cookies

These cookies do not store personally identifiable information, they are technically necessary for the proper operation of the site, allowing you to browse, access secure areas etc. They can only be disabled by changing your browser preferences.


Корпоративна социална отговорност

Разпознавайки нашата роля в обществото и по-специално ефектът от нашите дейности върху околната среда, ние се стремим към устойчиво развитие, чрез посвещаване на политиките на Thrace Group за ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА, ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ, И ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ.

ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

 1. Да сведем отпадъците до минимум и да максимизираме възможностите за преработка и рециклиране, с цел да се повиши съотношението ни на производство спрямо вложени материали.
 2. Да изгаряме и ползваме изкопаеми горива по най-ефективния приложим начин, както и да проучваме възможности за нови алтернативни и възобновяеми източници на енергия.
 3. Да намалим нивата на замърсяване, най-вече на CO2.
 4. Да включим повторното използване на водата в нашия производствен процес.
 5. Да следим съответните емисии и отпадъчни води (ако е необходимо и с помощта на външни експерти) и да работим по посока на прогресивното им намаляване.
 6. Да се уверим, че всички наши продукти са разработени, произведени, опаковани, транспортирани, продавани, използвани и изхвърляни по начин, който е безопасен и не застрашава здравето и околната среда.
 7. Да осигуряваме адекватно обучение за съответния персонал, позволявайки им да допринасят пълноценно към системата за управление на енергията и околната среда.
 8. Да поощряваме доставчиците ни да споделят нашата мисия за устойчиво развитие.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ

 1. Да въведем в групата култура на качеството, която да ангажира целия персонал.
 2. Да установим и поддържаме партньорства с доставчиците и клиентите, за да оптимизираме веригата на доставки с добавена стойност.
 3. Да установим и поддържаме добре документирана система за управление на качеството, за да уверим клиентите си, че продуктите и услугите, които получават, са годни за употреба и с постоянно качество, съответстващи на признатите стандарти по ISO, когато има такива.
 4. Да инвестираме в най-новите технологии подходящи за нашия бизнес.
 5. Да използваме статистически техники, чрез които да наблюдаваме нашите процеси и да разпознаваме тенденциите в тях.

ПОЛИТИКА ЗА ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ

 1. Да бъдем най-ценената компания в общностите, където работим и живеем, както и да поддържаме общественото доверие, което сме изграждали през всички тези години.
 2. Да бъдем чувствителни спрямо местните нужди и да помагаме за подобряването на качеството на живот, като финансираме обществени програми и институции.
 3. Да бъдем достъпни за местните неправителствени организации и да им помагаме да постигат своите цели чрез нашия принос.
 4. Да създаваме ценни партньорства с академичните институции, за да популяризираме новаторството и създаването на знание.
 5. Да повишим осведомеността по ключови въпроси свързани с нашите бизнес практики.