Корпоративна социална отговорност

Разпознавайки нашата роля в обществото и по-специално ефектът от нашите дейности върху околната среда, ние се стремим към устойчиво развитие, чрез посвещаване на политиките на Thrace Group за ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА, ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ, И ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ.

ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

 1. Да сведем отпадъците до минимум и да максимизираме възможностите за преработка и рециклиране, с цел да се повиши съотношението ни на производство спрямо вложени материали.
 2. Да изгаряме и ползваме изкопаеми горива по най-ефективния приложим начин, както и да проучваме възможности за нови алтернативни и възобновяеми източници на енергия.
 3. Да намалим нивата на замърсяване, най-вече на CO2.
 4. Да включим повторното използване на водата в нашия производствен процес.
 5. Да следим съответните емисии и отпадъчни води (ако е необходимо и с помощта на външни експерти) и да работим по посока на прогресивното им намаляване.
 6. Да се уверим, че всички наши продукти са разработени, произведени, опаковани, транспортирани, продавани, използвани и изхвърляни по начин, който е безопасен и не застрашава здравето и околната среда.
 7. Да осигуряваме адекватно обучение за съответния персонал, позволявайки им да допринасят пълноценно към системата за управление на енергията и околната среда.
 8. Да поощряваме доставчиците ни да споделят нашата мисия за устойчиво развитие.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ

 1. Да въведем в групата култура на качеството, която да ангажира целия персонал.
 2. Да установим и поддържаме партньорства с доставчиците и клиентите, за да оптимизираме веригата на доставки с добавена стойност.
 3. Да установим и поддържаме добре документирана система за управление на качеството, за да уверим клиентите си, че продуктите и услугите, които получават, са годни за употреба и с постоянно качество, съответстващи на признатите стандарти по ISO, когато има такива.
 4. Да инвестираме в най-новите технологии подходящи за нашия бизнес.
 5. Да използваме статистически техники, чрез които да наблюдаваме нашите процеси и да разпознаваме тенденциите в тях.

ПОЛИТИКА ЗА ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ

 1. Да бъдем най-ценената компания в общностите, където работим и живеем, както и да поддържаме общественото доверие, което сме изграждали през всички тези години.
 2. Да бъдем чувствителни спрямо местните нужди и да помагаме за подобряването на качеството на живот, като финансираме обществени програми и институции.
 3. Да бъдем достъпни за местните неправителствени организации и да им помагаме да постигат своите цели чрез нашия принос.
 4. Да създаваме ценни партньорства с академичните институции, за да популяризираме новаторството и създаването на знание.
 5. Да повишим осведомеността по ключови въпроси свързани с нашите бизнес практики.