ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιωάννα Καραθανάση
Υπεύθυνη Μετόχων & Ενημέρωσης Επενδυτών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
20, Μαρίνου Αντύπα - 17455 Άλιμος, (Αθήνα) Ελλάς
Τηλέφωνο: +30 210 9875 081
Email: ikarathanasi@thraceplastics.gr

Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ. 2) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα , η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» («Εταιρεία») , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016:


Απρίλιος 14, 2016 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Μάρτιος 23, 2016 Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2015 (1.1.2015-31.12.2015), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2015, καθώς βασική προτεραιότητα της διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την παρούσα χρονική στιγμή είναι η διατήρηση της ρευστότητας, με δεδομένη την ολοκλήρωση της υλοποίησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα μηνών του εκτεταμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 32 εκ. ευρώ (εκ των οποίων τα 23 εκ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις στις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου), με στόχο την περαιτέρω διείσδυσή του σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.