Проектът за редуциране на прахта в езерото Оуенс (Фаза 8) използва чакълената база на Thrace NG Geotextiles.

ПроектътПрез 2000 г. отделът на водите и захранването (LADWP) в Лос Анджелис имаше за задача да смекчи опасността, създадена от прашните бури в леглото с площ 285 кв. км на сухото езеро, известно като Оуенс (сухо) езеро в Южна Калифорния, САЩ. Това езеро се смята, че е един от най-лошите райони, генериращи прах във въздуха в Северна Америка с PM-10 (10 микрона диаметър на праховите частици).

Предизвикателството

Тъй като силата на ветровете на Оуенс (Сухото) езеро в Южна Калифорния, САЩ, е над 30 километра / час, те вдигат над леглото на езерото над 50 тона облаци от прах в секунда. Достигащи понякога до над 3 километра височина, тези прашни бури надвишават 130 пъти лимита на фините прахови частици в атмосферата, определен от Американската агенция за защита на околната среда на (EPA), разпилявайки прахтта на разстояние над 400 километра от езерото. Въпросните бури се проявяват 25 или повече пъти в годината, предимно през есента и пролетта. Тъй като се състои от микроскопични частици от материя, които са по-малки от десет микрона (PM10), този прах съдържа значителни нива на токсични метали като арсен, олово и селен, както и изветряващи разпадащи се соли. Като най-големият единен източник на замърсяване с PM10в САЩ, тези прашни бури са очевидна заплаха за населението в долината на Оуенс и околните райони, наброяващо над 45 000 души.С цел да се контролира редуцирането на прах, бяха използавни три решения: Повърхностно наводняване, управление на растителността и използването на чакълен слой от нетъкан геотекстил. Мерките за повърхностни наводнявания и управление на растителността се оказаха нерентабилни и недружелюбни за околната среда, поради постоянната нужда от поливане, което води до висока консумация на вода. По този начин, през 2012 г. строителството на фаза 8 на проекта се фокусира върху използването на чакълен слой с цел контролиране на навеяния прах.

Проектов дизайн

Езерото Оуенс представлява най-големият проект за редуциране на прах с помощта на чакълен покривен слой в Съединените щати. Проектът обхваща трошене, превозване и наслагване на приблизително 535 000 куб.м.слой от дребен чакъл на над 5 кв.км., с дебелина 10см. Под строг график, строителният екип на езерото Оуенс наслага приблизително 5,80 милиона кв.м. геотекстилна тъкан преди разпростирането на чакъления слой върху мекото, нестабилно легло на езерото, където подпочвените води са на 50 см от повърхността.
Геотекстилните тъкани на ThraceNGбяха избрани поради техните отлични механични свойства, изпитани и използвани във водещи проекти в световен мащаб. Пропускливиятгеотекстилен слой от нетъкани щапелни влакна, използван в този проект, послужи за филтрация и разделителни функции като предотврати потъването на чакъления слой в песъчливата почва на леглото на езерото с високи подпочвени води, предотвратявайки по този начин загубата на ефективност в процеса на контролиране на запрашаването.

Резултат
Проектът включваше различни предизвикателства, измежду които отдалеченост на района на контрол, чувствителни (бързи) глинести почви и сухи, наситени със сол седименти от легло на езерото, тежки строителни условия и взискателен строителен график. Въпреки това проектът бе завършен в рамките на един месец преди насрочената крайна дата и 2 месеца преди крайния срок за завършване на проекта.

Прахът във въздуха може да възникне както от антропогенни (човешки) източници, така и от естествени източници. Антропогенните източници включват мини и кариери, депа за битови отпадъци, както и други съоръжения за обработка на отпадъци. Естествените източници са сухите реки или езерни легла. С увеличаване на необходимостта от редуциране на праха на околната среда, креативни методи като описаният по-горе могат да бъдат ефективно използвани в подобни ситуации за ефективно и бързо предотвратяване на оспасностите, предизвикани от тях, за здравето и околната среда.